Key Concepts

วงการครู


หนังสือวิทยาศาสตร์

ห้องวิทย์จ่าการบุญ

คลังข้อสอบวิทย์ online


เงินงอกเงย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter ::

Login Formยินดีต้อนรับศิษย์ครูแชมป์เข้าสู่ระบบนะจ๊ะ

like
Home

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

วงการครู KruChamp.com
IQ ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 17:06 น.

IQ ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิต
--------------------------
อย่าหลงกับการสร้างลูกให้ฉลาดแต่เพียงอย่างเดียว เขาจะล้มเหลวในชีวิต เพราะ IQ เพียงอย่างเดียวมันไม่พอ มันมีตัว Q ตั้ง 7 ตัว !!
1. IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ และการใช้เหตุผล
2. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุม อารมณ์ และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และ มองโลกในแง่ดี การเจริญพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) จะช่วยเสริม EQ ได้ดี
3. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ เล่น งานศิลปะ และการประดิษฐ์สิ่งของ นักวิจัยพบว่าการเล่นและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการเช่น การเล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็น ของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น จะทำให้มี CQ ดี
4. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มี จริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี
5. PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้ง พัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ และสังคม PQ จึงเน้นให้พ่อแม่เล่นกับลูก ถึงกับมีคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็น อุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก
6. AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายาม เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่เรื่องที่ต้องจำนน
7. SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกัน มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมสังคมด้วยกัน ไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าใคร ต้องมีใจเปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งต้องไม่ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ท้ายสุดนี้ผมอยากจะบอกว่า ปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิต เช่น การทำงาน การเรียน แค่ 20% เท่านั้นครับ ดังนั้นจึงไม่ควรยึดถือแต่เพียงระดับความฉลาดของสติปัญญา (ทางโลก) เท่านั้น
.
โดย ดร.พิสัณห์ สัน นุ่นเกลี้ยง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 17:08 น.
 
ความแตกต่างระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:50 น.

ความแตกต่างระหว่างคุณธรรม กับ จริยธรรม

คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติภายในใจใดๆ ก็ตามที่เป็นคุณสมบัติไม่เป็นโทษ

จริยธรรม หมายถึง สิ่งควรประพฤติอันได้แก่ พฤติกรรม เป็นการกระทำทางกาย วาจา ใจ อันดีงามที่ควรปฏิบัติ

จึงสรุปได้ว่า คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจโดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็น ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความถูกต้องในความประพฤติอันหมายความถึง การกระทำอย่างมีเสถียรในขอบเขตของมโนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๓ : อ้างในจำนงอาศิรวัจ, ๒๕๓๐) ที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องของตนเอง ผู้อื่นและสังคม ทั้งนี้คำนี้บางทีก็ใช้คู่กันว่าคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบสำคัญที่สร้างพฤติกรรมทางจริยธรรม คือการกำหนดหลักจริยธรรมในสังคม ยกย่องคุณค่าของความประพฤติและการครองตนอยู่ในครรลองของความประพฤติที่ดีงามด้วยจิตสำนึกมโนธรรมของตนเองอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาจริยธรรม ต้องพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน ตัวบุคคล ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รู้จักควบคุมตัวเอง ขัดเกลากิเลส ลดความเห็นแก่ตัว ลด เลิก ละความโลภ โกรธ หลง เพื่อลดการมองตนเองเป็นใหญ่ สภาพของการพัฒนาคุณธรรมที่ผลิตคนดีมีคุณธรรมจุดเริ่มต้นที่การฝึกใจของตนเองให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดี เมื่อฝึกตนดีแล้วย่อมพาตนไปสู่ชีวิตที่ดีในที่สุด

ครูแชมป์สรุปได้ว่า

คุณธรรม คือ สิ่งที่อยู่ในใจเป็นนามธรรม

จริยธรรม คือ สิ่งที่แสดงออกมา เป็นรูปธรรม


มาร่วมทดสอบว่า คุณเหมาะสำหรับการลงทุนแบบไหนให้เงินงอกเงย

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ :: เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในพิษณุโลก ::

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:55 น.
 
กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 19:45 น.

กำหนดเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง หลายท่านอาจถามว่า เดือนนี้เงินเดือนออกวันไหนบ้าง เราเลยรวมมาให้ตามสัญญาครับ

(กำหนดเงินเดือนครูออกครับ)กำหนดเงินเดือนออก

มาร่วมทดสอบว่า คุณเหมาะสำหรับการลงทุนแบบไหนให้เงินงอกเงย

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

 
สิ่งที่น่ากลัวกว่า พรบ.คอมพิวเตอร์ คือพฤติกรรมของตัว(...)เอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 เวลา 12:30 น.

พรบ.คอมพิวเตอร์ 2559

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสการต่อต้าน พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ยกร่างแก้ไขกันใหม่ พ.ศ. 2559 หรือที่เรียกกันติดปากว่า พรบ.คอมพ์ โดยส่วนใหญ่ก็จะมีความกังวลในเรื่องของการถูกตรวจสอบด้วยระบบซิงเกิลเกตเวย์ ซึ่งก็มีหลายกระแสมาก

ในเรื่องของความกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว จึงเกิดการโหมกระแสจนกระทั้งมีการพาดพิงไปถึงความล่มสลายของธุรกิจ

ส่วนตัวแล้ว ครูแชมป์ได้ทำการศึกษา ฉบับ ปี 2550 มาบ้างพอสมควร เพราะจะต้องไปพูดเกี่ยวกับการกระทำผิดแบบนี้โดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจของบรรดาคุณครูและเด็กนักเรียน ต้องขอเรียนตามตรงว่า ไม่มีช่องทางไหน(ที่ปรากฏ)ในกฎหมายให้อำนาจเข้ามาตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ของประชาชน ประดุจมีคนยืนอยู่ข้างหลังเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ

สิ่งที่จะเขียนในวันนี้ คงไม่บังอาจไปวิเคราะห์วิจารย์ทางด้านกฎหมายเพราะไม่มีความรู้ลึกขนาดนั้น เพียงแต่อยากให้หลายๆท่านกลับมาทบทวนพฤติกรรมของตนเองที่สร้างความเสี่ยงมากกว่าการโดนกรรมการแอบดูพฤติกรรมของเราในอินเทอร์เน็ต

...หวังว่า โควต้า 8 บรรทัดคงยังไม่หมดกันก่อนนะครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 เวลา 13:33 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ที่อยู่ในการส่งของไปช่วยทหาร 3 จังหวัดภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:25 น.

ครูแชมป์ได้อ่านข้อมูลที่บอกว่า ส่งของไปช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องผู้ทำหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขียนว่า สนามชายแดน ทบ. ซึ่งมีข้อมูลแจ้งว่าไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลที่มีผู้แจ้งว่าเป็นปัจจุบัน และถึงฐานปฏิบัติการอย่างแน่นอน (ข้อมูล พ.ย. 59)

เพจร่วมด้วยช่วย 3 จว.ชายแดนใต้แจ้งว่า ส่งที่อยู่ที่ถูกต้องของฐานที่อยู่ในพื้นที่สีแดงมาให้ ที่อยู่ 14 ที่อยู่


ที่ลืมไม่ได้เลยคือผู้ที่ปิดทองหลังพระอย่างชุดสุนัขทหารที่มีทั้งครูฝึกสุนัขทหารและน้องๆ ผู้กล้าสี่ขาที่ทำงานอยู่บนความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมาชุดสุนัขทหารถูกลืมมาโดยตลอด
ฉก.อโณทัย กองร้อยสุนัขทหาร
ค่ายพญาอินทิรา ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
94170
หน่วยนี้มีจำนวนกำลังพล 824 นาย
เป็นหน่วยเดียวที่ทางเพจกล้าแนะนำให้แนวหลังส่งของลงไปโดยให้ผ่านทางหน่วยเพราะ จนท.ทหารของหน่วยนี้กระจายของให้กับฐานลูกของทางหน่วยอย่างแท้จริง เป็นอีกหน่วยที่ทำงานดี รักและใส่ใจลูกน้อง พี่ๆ ทหารมีความรับผิดชอบกันสูงมากๆ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 9 จาก 44


วงการครู KruChamp.com.

Polls

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
 

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
บ้านครูแชมป์
เรียนพิเศษในพิษณุโลก