Home รวมสาระวงการครู มาตราประมาณค่า 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด

Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

มาตราประมาณค่า 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 14:39 น.

เกณฑ์ในการประเมินเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:103) โดยถือเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย

4.51–5.00 เหมาะสมมากที่สุด

3.51–4.50 เหมาะสมมาก

2.51–3.50 เหมาะสมปานกลาง

1.51–2.50 เหมาะสมน้อย

1.00 –1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด