Key Concepts

วงการครู


หนังสือวิทยาศาสตร์

ห้องวิทย์จ่าการบุญ

คลังข้อสอบวิทย์ online


เงินงอกเงย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter ::

Login Formยินดีต้อนรับศิษย์ครูแชมป์เข้าสู่ระบบนะจ๊ะ

like
Home

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

วงการครู KruChamp.com
กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2567 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2023 เวลา 07:51 น.

กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2567

กำหนดเงินเดือนข้าราชการครู ปี 67 ฉบับจริง

กำหนดเงินเดือนครูออก67

#เงินเดือนครู #กำหนดเงินเดือนออก #เรียนพิเศษในพิษณุโลกแก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2023 เวลา 07:55 น.
 
มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 12 เมษายน 2023 เวลา 18:45 น.

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ หรือ rating scale 3 ระดับนั้น นิยมใช้ในการหาค่าระดับความคิดเห็น เช่น มาก ปานกลาง น้อย ก็กำหนดให้เป็น 3 2 และ 1 ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งได้เป็น

2.50 - 3.00 ดี
1.50 - 2.49 ปานกลาง
1.00 - 1.49 ปรับปรุง

เนื่องจากคะแนนเริ่มจาก 1

พิริยะ  ตระกูลสว่าง. (2566).  มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ, สืบค้นเมื่อ . จาก http://www.kruchamp.com/index.php/sara/329-rating-scale-3-level

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 เมษายน 2023 เวลา 18:52 น.
 
กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2566 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2023 เวลา 00:00 น.

กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2566

กำหนดเงินเดือนข้าราชการครู ปี 66 ฉบับจริง


#เงินเดือนครู #กำหนดเงินเดือนออก #เรียนพิเศษในพิษณุโลกแก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2023 เวลา 08:26 น.
 
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ บุญชม ศรีสะอาด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 14:39 น.

เกณฑ์ในการประเมินเป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:103) โดยถือเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย

4.51–5.00 เหมาะสมมากที่สุด

3.51–4.50 เหมาะสมมาก

2.51–3.50 เหมาะสมปานกลาง

1.51–2.50 เหมาะสมน้อย

1.00 –1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด

 
กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2565 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 21:02 น.

กำหนดเงินเดือนข้าราชการออก ปี 2565

กำหนดเงินเดือนข้าราชการครู ปี 65 ฉบับจริง


#เงินเดือนครู #กำหนดเงินเดือนออก #เรียนพิเศษในพิษณุโลกแก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 21:05 น.
 


หน้า 1 จาก 44


วงการครู KruChamp.com.

Polls

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
 

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
บ้านครูแชมป์
เรียนพิเศษในพิษณุโลก