Home ครูแชมป์ขี้เล่า ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2017 เวลา 05:25 น.


ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์
ขอบันทึกรายชื่อเอาไว้ จะได้หายคิดถึงกันบ้าง เหล่านี้คือลูกๆของครูแชมป์ที่ครูยังคิดถึงเสมอ


คิดถึงครูแชมป์กันบ้างหรือเปล่าน๊าาาาา

KIDSCI ชื่อ ผู้ปกครอง
001 ด.ช.ปิยภูมินทร์  ศิริศักดิ์ไพบูลย์ นางนฤมล  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
002 ด.ช.ปิยมินทร์  ศิริศักดิ์ไพบูลย์ นางนฤมล  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
003 ด.ช.ณฐนน  ขำพิสุทธิ์ ดร.จิระภา  ขำพิสุทธิ์
004 ด.ช.ภูมิพัฒน์  ภูเด่นแดน ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ภูมิดอนมิ่ง
005 ด.ช.วศวรรธน์  มีคำ นางจิตรา  มีคำ
006 ด.ช.สิทธิชาติ  บัวดิษฐ์ นางเพ็ญพักต์  บัวดิษฐ์
007 ด.ญ.มะลิวรรณ  ดำนงค์ นางชุติมดี  พรมพิทักษ์
008 ด.ญ.พิชญธิดา  วงศานุพัทธ์ นางสิริพรรณ  วงศานุพัทธ์
009 ด.ญ.ชญาดา  ศรีเสน นพ.ธัชชัย  ศรีเสน
010 ด.ญ.เขมิสุดา  ศรีเสน นพ.ธัชชัย  ศรีเสน
011 ด.ญ.จิตรลดา  ทิวาพัฒน์ นางพนิดา  ทิวาพัฒน์
012 ด.ญ.กนกณัฐ  สุรณัฐกุล ผศ.กนกพร  สุรณัฐกุล
013 ด.ญ.พนิดา  สร้อยทอง นางทวีทรัพย์  สร้อยทอง
014 ด.ญ.กัญญาภัค  ตรียะวรางพันธ์ นางรัฐพร  ตรียะวรางพันธ์
015 ด.ช.คุณานนท์  ตรียะวรางพันธ์ นางรัฐพร  ตรียะวรางพันธ์
016 ด.ญ.ภิญญลัคน์  ธนาสิทธิ์นิติกุล นางชรัลรัตน์  ธนาสิทธิ์นิติกุล
017 ด.ญ.อภิชาดา ณ พัทลุง นางอิสริยา ณ พัทลุง
018 ด.ช.ชนินทร  ทองสิน น.ส.สุรีย์รัตน์  ฟังนิยมอมตะ
019 ด.ช.ณรภัทร  ตุงคะสูต นางนราวดี  ตุงคะสูต
020 ด.ญ.ปาณิสรา  สุขใส นางพิชชา สุขใส
021 ด.ญ นันทิชา ปิ่นคำ นาง โนรี สอนคำ
022 มอส  
023 กนก  
024 ฟ้าใส  
025 นีโม่  
026 เฟริส  
027 เฟียส  
028 ด.ญ.แพรวนพัฒน์  เฉลิมทอง น.ส.ริสรัตน์  ศาลาทุ่ง
029 โชกุน  
030 ต้นหอม  
031 พี  
032 ด.ญ.สุภาพร ทัศสุรินทร์ นายณรงค์ฤทธิ์  ทัศสุรินทร์
033 ฟ้า  
034 ด.ช.ภาม  พัดเกตุ ดร.อุษา  พัดเกตุ
035 ด.ญ.พิยดา  เกิดพูล น.ส.บุญญรักษ์  แย้มเกลี้ยง
036 ด.ญ.ณัฐณิชา  พิลา น.ส.สุจิตรา  บุญมี
037 ด.ญ.อนัญญา  นวลปลอด นายธีระ  นวลปลอด
038 ด.ช.ภัทรพล  กิติ นายสุรินทร์  กิติ
039 ด.ช.ชินภัทร  ปานเพชร นายบุญโชค  ปานเพชร
040 ด.ญ.สรณญาดา  คลังสมบัติ นางวิชุดา  คลังสมบัติ
041 ด.ช.ภัทร  เสาร์เรือน  
042 ด.ญ.สังวุตา  ยอดญาณะ  
043 ด.ญ.พิมพ์มาดา  พูลเพิ่ม นางพิมพ์ชนก  พูลเพิ่ม
044 ด.ญ.ธนนันท์  สุวรรณชัย น.ส.ณิชนันท์  ปลาดตา
045 ด.ญ.ปุญญาพร  สระสม นางมานิษรา  สระสม
046 ด.ช.ฐาภพ  เดชอมรศักดิ์ นางปนัดดา  เดชอมรศักดิ์
047 ด.ญ.เขมรุจิ  วงษ์กียู้ นางปัทมา  วงษ์กียู้
048 ด.ญ.ณัชพิมพ์  คำกาศ นางปานทิพท์  คำกาศ
049 ด.ช.ศวัสกร  เกตุนาคมณี นายโรจน์  เกตนาคมณี
050 ด.ญ.กิตรดา  สุวรรณราช ผศ.ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช
051    
052    
053    
054 ด.ช.วีรวิชญ์  ศิริลักษณ์ ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์
055 ด.ช.ธาดาพล  นาคามดี นางเบญจมาภรณ์  นาคามดี
056 ด.ช.วีระวัสส์  ชัยพันธุ์ ร.ต.วินัย  ชัยพันธุ์
057 ด.ช.สุรเชษฐ์  เอกวราภรณ์ น.ส.รัศมี  ศรีวุฒิปัญญา
058 เด็กหญิง รังสิมา เชยเดช นางจำเรียง เชยเดช
059 ด.ญ.ณฏฐวรรณ  พูลทรัพย์ นายพลวัฒ  พูลทรัพย์
060 ด.ช.วิชัยดิษฐ์  เอี่ยมโหมด พ.ท.กษิภัท  เอี่ยมโหมด
061 ด.ช.รัชพล  อจละนันท์ นางสมคิด  อจละนันท์
062 ด.ช.ชวนภ  ศรีระพงษ์ นางธนตา  ศิรภานันท์
063 ด.ญ.กัญญาพัชร  คุ้มญาติ น.ส.มาเนตร  เพิ่มทวี
064 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ บุญศิริ นายดุสิต  บุญศิริ
065 ด.ช.รัชพล  หอมสะอาด นางจันทนา  หอมสะอาด
066 ด.ช.ญาณภัทร  ทองทวี นางสุจิณณ์กัญญา  แป้นพันธุ์
067 ด.ญ.พรพรหม  โคกพระปรางค์ นางพูนภิรมย์  โคกประปรางค์
068 ด.ช.ธนธรณ์  นิลจันทร์ นางนันทิพร  นิลจันทร์
069 ด.ช.ชวิน  จันทร์นาค นางปัทมพร  จันทร์นาค
070 ด.ญ.พิมพ์  พงษ์เจริญ น.ส.หนึ่งฤทัย  เกียรติพงษ์
071 ด.ญ.พิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์ นางพิมพิศา  เหลืองวิโรจน์
072 ด.ญ.ดุจฉัตร  ยอดวงศ์ นางวิลาสินี  ยอดวงศ์
073 ด.ช.ทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์ นางณฐกานต์  ถาวรยศนนท์
074 ด.ช.ปราณภัทร  แสนแก้ว นางปราณี  แสนแก้ว
075 ด.ช.วีรศักดิ์  โตสำลี นางสมมารถ  พวงจำปา
076 ด.ช.ปริวัฒน์  คงพ่วง นางพิมลภัต  พาพิมพ์
077 ด.ช.อธิเทพ  ฤทธิ์ชาวนา นางเพชร  ฤทธิ์ชาวนา
078 ด.ญ.ชาคริยา  คำชุน นายธวัชชัย  คำชุน
079 ด.ช.กิตตินันต์  อินทรเทพ นางมณีรัตน์  อินทรเทพ
080 ด.ญ.สุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา นายสุวิทย์  ฤทธิ์ชาวนา
081 ด.ญ.รัญชิดา  คล้ายนาค นางสาวช่อเอื้อง  อรรถมาศ
082 ด.ช.ชวนากรณ์  จอนพงษ์ นางอิสราภรณ์  อ้วนวิจิตร
083 ด.ญ.ณัฏฐธิญา  แสนผ่องจับ นางสาวสุภาภรณ์  โสภาระดี
084 ด.ญ.ธนพร  สุกากิจ นางกล้วยไม้  สุกากิจ
085 ด.ช.ปกป้อง  ปราบศรีภูมิ พตท.ภาคภูมิ  ปราบศรีภูมิ
086 ด.ช.พล  คิดเกื้อการุญ นางรุ่งลักษณ์  คิดเกื้อการุญ
087 ด.ช.กิตติธนา  กองกาญจนาทิพย์ นางสุปราณี กองกาญจนาทิพย์
088 ด.ช.ปัณณธร  กิติศิริ นางกรรณิกา  กิติศิริ
089 ด.ช.จิรณนท์  เหลืองวิโรจน์ นางพิมพิศา  เหลืองวิโรจน์
090 ด.ช.ปภังกร  ทองมา นางสุภาวดี  เงินแจ้ง
091 ด.ช.กฤตเมธา นาคสวัสดิ์  
092 ด.ช.กิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์ นางสุปราณี กองกาญจนาทิพย์
093 ด.ช.ฐาปนวัฒน์  ทองคำนุช นางเฉลา  ดีอินทร์
094 ด.ญ.ทิพย์รดา  โพธิ์พันธุ์ นางเฉลา  ดีอินทร์
095 ด.ญ.ธารารัตน์  พุ่มพยอม นางอุมาพร  เทศสถิตย์
096 ด.ญ.วรัญจิดา  แสงฉัตรแก้ว นางรัญธิชา  วนิชพิสิฐพันธ์
097 ด.ช.วรชัย  ตาลเยี่ยน นางสุมาลี  ตาลเยี่ยน
098 ด.ช.เผดิมยศ  ลิสวัสดิ์ นายสันติ  รื่นภาคทรัพย์
099 ด.ญ.นรญา  คุ้มราศี นางนภชนก  คุ้มราษี
100 ด.ญ.วรินทร  จ่าเชย นายไพโรจน์  จ่าเชย
101 ด.ญ.กัลยกร  นิรันดร นางชภากาญณ์  นิรันดร
102 ด.ช.ปุณณภพ  ชมพู นางกนกวรรณ  ชมพู
103 ด.ญ.ศรัญย์ภัทร์  พรหมขจร นางพิชญพัชร์  พรหมขจร
104 ด.ญ.บัณฑิตา  บุญศิริตระกูล นางสาวศรีไพร  อุดธง
105 ด.ญ.พชรพร  อารีสวัสดิ์ นางนันทภรณ์ อารีสวัสดิ์
106 ด.ช.ธนกฤต  อินทะ นางสาวมณินทรา  อินทะ
107 ด.ช.ธนกร  อินทะ นางสาวมณินทรา  อินทะ
108 ด.ช.ศุภณัฐ  อนันตาภรณ์ นางสาวรุจิรา  ดีแจ้ง
109 ด.ญ.โชติกานต์  จันหีบ นางสุกัญญา  จันหีบ
110 ด.ญ.บุญฑริกา  บุญศิริตระกูล นายบัณฑิต  บุญศิริตระกูล
111 ด.ญ.ชัญญาภรณ์  โมกขรัตน์ นายวุฒิชัย  โมกขรัตน์
112 ด.ช.วริทธิ์พล  แสนสิริพัฒนา นายยศพงศ์  แสนสิริพัฒนา
 113 ด.ช.พงศ์ภัทร  โพธิ์พล นายเกียรติพงศ์  โพธิ์พล 
 114 ด.ญ.ฐติพร  ดอนรุ่งจันทร์ นางสาวทัศนีย์  สังสยาร 
115 ด.ญ.ชมพูนุช  อินมา นางกิตติยา  ยามากุจิ
116 ด.ช.สุวิจักขณ์  เดชากฤษ์กุล นางธนิดา  ศิริธรรม
 117 ด.ช.ณัฐศิษฐ์  เอี่ยมโหมด พ.ท.กษิภัท  เอี่ยมโหมด
118 ด.ญ.สิร์นริน เสนายุติธรรม  
119 ด.ช.นครินทร์ คงหนู  
120 ด.ญ.ศิริกมล สัทธานนท์  
121 ด.ญ.ชลกร แต้มประสิทธิ์ นางพรพรรณ  แต้มประสิทธิ์
122 ด.ช.ติณณ์  แต้มประสิทธิ์ นางพรพรรณ  แต้มประสิทธิ์
123 ด.ญ.ชนิสรา  ทองพาน นางสาลินี  ทองพาน
124 ด.ญ.กัญญาณัฐ  สมจุ้ย นางสาวอรัญญา  ฉิมแย้ม
125 ด.ญ.ธิตยา  แจ่มสว่าง นางนิตยา  แจ่มสว่าง
126 ด.ญ.ภารดี  นุชโพธิ์ นางกฤษณา  บู่แย้ม
127 ด.ญ.สุพิชญา อยู่มีคง นางชนิศา พันธ์เพชร
128 ด.ญ.อรุณวรรณ  ศรีสุวรรณ นางปราธิมา  สายทอง
129 ด.ญ.ชัญญานุช ธนูศร นางสุรีรักษ์ ธนูศร
130 ด.ญ.บัณฑิตา บุญศิริตระกูล นางศรีไพร  อุดธง
131 ด.ช.สรรสิริ  วรรณา พี่ใหญ่
132 ด.ญ.ชญานิศ  คันทะมูล นางวิชาภรณ์  คันทะมูล
133 ด.ญ.ชัชชวนันทร์  คอนแก้ว นายสมชาย  คอนแก้ว
134 ด.ช.จิตรกร  ค้อมทอง  
135 ด.ญ.อภิชา  ตาลเยี่ยน นางสุมาลี  ตาลเยี่ยน
136 ด.ญ.พิณรัตน์  วงศ์ประชารัตน์ นางณัฐธนพัชร์  วงศ์ประชารัตน์
137 ด.ญ.ณัชชา  ทัปบุญรัตน์ นางสาวพรพรหม  คุ้มภัย
138 ด.ช.ชยธร  ถิ่นเครือจีน นางธนิตา  ถิ่นเครือจีน
139 ด.ช.ศรณ์จุฑา  นาคนวล  
140 ด.ญ.สวิตรา  แก้วโรจน์ พ.ท.เศรษฐศึก  แสงเพ็ชร
141 ด.ช.ชยางกูร  ภานุพัฒน์ธนโชติ นายวัลลภ  ทองพ่อค้า
142 ด.ช.ธนยศ  กุคำอู่ พ.อ.สมใจ  กุคำอู่
143 ด.ญ.ปภาดา  มิ่งรัตนมงคล น.ส.กชนิภา  มิ่งรัตนมงคล
144 ด.ช.รัชชานนท์  สายยัง
นางสุมาลี  ตาลเยี่ยน
145 ด.ช.ยิ่งคุณ  ทองทา
นางปุญญพัตน์  ทองทา
146 ด.ญ.นฤมล  กล่อมกล่ำนุ่ม
นางขวัญเรือน  กล่อมกล่ำนุ่ม
147 ด.ช.พีรวัส  วงศ์ประชารัตน์
นางณัฐธนพัชร์  วงศ์ประชารัตน์
148    
     
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2020 เวลา 12:42 น.