Home รวมสาระวงการครู ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Newsflash

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูไทย ใช้ Tablet...

สำหรับครู ป.1 ที่อาจพบปัญหาจากการใช้งาน Tablet ตามโครงการ OTPC ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ www.kruchamp.com/tablet ครับ

ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016 เวลา 09:34 น.

“ตัวชี้วัดต้องรู้” และ “ตัวชี้วัดควรรู้” ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”

##ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษานั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สพฐ. จึงได้วิเคราะห์และจัดกลุ่ม"ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้" ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติมีความสอดคล้องกัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สพฐ. จึงได้จัดทำนิยามของตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ดังนี้
>> “ตัวชี้วัดต้องรู้” หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและระดับชาติ
>> “ตัวชี้วัดควรรู้” หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ หรือศึกษาได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียน##สามารถดาวน์โหลด "ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้" ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th)

##สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้คัดเลือก “ตัวชี้วัดต้องรู้” ไปใช้ในการจัดทำแผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับใช้ในการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ในชั้น ป.3 (NT) และระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 (O-NET)

##สามารถดาวน์โหลด "แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)" สำหรับใช้ในการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.3 (NT) และชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 (O-NET) ได้ที่เว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (http://www.bet.obec.go.th) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (http://www.niets.or.th)

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016 เวลา 09:36 น.