Home รวมสาระวงการครู คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

Newsflash

วงการครู โดยครูแชมป์ 1

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการครูนะครับ ขอเชิญพี่น้องครูไทยทุกท่าน ขอเชิญมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้วงการการศึกษากันครับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 เวลา 00:00 น.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสิ่งที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะดังกล่าวหรือไม่ อยู่ในระดับใด ครูแชมป์อยู่ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านการใช้คุณลักษณะพอดี จึงมองเห็นข้อแตกต่างบางอย่าง นี่ยังไม่รวมค่านิยม 12 ประการที่เกิดขึ้นมาใหม่อีก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม 


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
            2. ซื่อสัตย์สุจริต
            3. มีวินัย
            4. ใฝ่เรียนรู้
            5. อยู่อย่างพอเพียง
            6. มุ่งมั่นในการทำงาน
            7. รักความเป็นไทย
            8. มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:46 น.