Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมชาย ตรีอินทอง   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 13:33 น.

การกำหนดตำแหน่งของสถานที่บนผิวโลกสามารถบอกได้โดยการบอกพิกัดของวัตถุค่าละติจุดและลอกจิจูดในทำนองเดียวกันการบอกตำแหนงวัตถุบนท้องฟ้าสามารถบอกได้โดยใช้มุมห่างมุมทิศและมุมเงย