Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมชาย ตรีอินทอง   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 13:33 น.

การกำหนดตำแหน่งของสถานที่บนผิวโลกสามารถบอกได้โดยการบอกพิกัดของวัตถุค่าละติจุดและลอกจิจูดในทำนองเดียวกันการบอกตำแหนงวัตถุบนท้องฟ้าสามารถบอกได้โดยใช้มุมห่างมุมทิศและมุมเงย