Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ปรากฎการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรรณราย ศรีสกุล   
วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2014 เวลา 13:28 น.

         โลกของเรามีสัณฐานกลม โดยมีเส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นสมมติแบ่งครึ่งโลกเป็นสองส่วน

 คือซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ จุดเหนือสุดเรียกว่า ขั่วโลกเหนือจุดใต้สุดเรียกว่า ขั่วโลกใต้

เมื่อเราขยายขอบเขตโลกไปในอวกาศจะได้ทรงกลมสมมติครอบโลกอยู่เรียกว่า ทรงกลมฟ้า

หากเราขยายเส้นศูนย์สูตรออกไปถึงทรงกลมฟ้า เราจะได้เส้นศูนย์สูตรฟ้า และหากเชื่อมต่อ

แนวขั้วโลกเหนือชี้ไปยังทรงกลมฟ้าจะเป็นขั้วฟ้าเหนือ และเชื่อมต่อแนวขั้วโลกใต้ชี้ไปทาง

ทรงกลมฟ้าจะเป็น ขั้วฟ้าใต้ ตามลำดับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015 เวลา 15:48 น.