Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า เศรษฐกิจพอเพียง

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

เศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย มงคล อินเขาย้อย   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:03 น.

                

                             การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   คือ   การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการทำ