Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ทักษะกระบานการทางวิทยาศาสตร์

Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

ทักษะกระบานการทางวิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันนิสา เเบ่งเพซร   
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 12:20 น.

         ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เเบ่งเป็น 13 ทักษะ

        1. การสังเกต  หมายความว่า การให้ประสาทสัมผัส สัมผัสเพื่อหารายละเอียดกับสิ่งที่

ต้องการศึกษา ได้เเก่ ตา ห จมก ลิ้น ผิวกาย

        2. การวัด หมายความว่า การเลือกเครื่องมือ ในการวัดหาปริมาณในสิ่งต่างๆ ออกมา

เป็นตัวเลก ที่เเน่นอนได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่วัด

        3. การจำเเนกประเภท หมายความว่า การเเบงพวก หรือประเภทสิ่งที่ศึกษา

โดยจะมีเกณฑ์ในการจำเเนก

       4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเเละสเปซกับเวลา

       5. การเเสดงตัวเลก หมายความว่า การนับจำนวนเเละการนำจำนวนที่ได้มา มาคิด

คำนวน ในการหาค่าเฉลี่ย

       6. การจัดกระทำเเละการการสื่อความหมาย หมายความว่า การนำสิ่งที่ได้มาจากการ

สังเกต การวัด การทดลองมาจัดทำใหม่

       7. การลงความเห็น หมายความว่า การเพิ่มความคิดเห็น โดยอาศัยประสบการณ์

เดิม

       8. การพยากรณ์ หมายความว่า การคาดคะเนคำตอบล่วงหน้า

       9. การตั้งสมมติฐาน หมายความว่า การคิดคำตอบล่วงหน้า ก่อนจะลงมือทดลอง

      10. การกำหนดนิยามปฏิบัติการ หมายความว่า การกำหนดความหมาย

      11. การกำหนดเเละควบคมตัวเเปร 

      12. การทดลอง มี 3 ตอนคือ

           1. การออกเเบบการทดลอง

           2. การปฏิบัติการทดลอง

           3. การปันทึกผลการทดลอง

       13. กางตีความหมายเเละการสรป