Home รวมสาระวงการครู พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:15 น.

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระนามาภิไธย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียง

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี