Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ประชากรในระบบนิเวศ

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ประชากรในระบบนิเวศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ด.ช.วัชราวุธ แซ่จิว   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 13:27 น.

ประชากรในระบบนิเวศ

ในระบบนิเวศ นักเรียนจะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยุ่ในแหล่งที่อยุ่เดียวกัน

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ จะพบสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดพบในสภาพะรรมชาตินั้น มักไม่อยู่เพียง

ต้นเดียว หรือตัวเดียว แต่จะพบอยู่หลายต้นหรือหลายตัวในบริเวณเดียวกัน เช่น พบต้นต้อยติ่ง

อยู่หลายต้น หรือมดอยุ่หลายตัว เป้นต้น สิ่งมีชีวิตเดียวที่อาศัยอยุ่ในที่เดียวกันใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนิ่ง เรียกว่า ประชากร ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 13:29 น.