Home ครูแชมป์ขี้เล่า ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์

Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2017 เวลา 05:25 น.


ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์
ขอบันทึกรายชื่อเอาไว้ จะได้หายคิดถึงกันบ้าง เหล่านี้คือลูกๆของครูแชมป์ที่ครูยังคิดถึงเสมอ


คิดถึงครูกันบ้างหรือเปล่าน๊าาาาา

KIDSCI ชื่อ ผู้ปกครอง
001 ด.ช.ปิยภูมินทร์  ศิริศักดิ์ไพบูลย์ นางนฤมล  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
002 ด.ช.ปิยมินทร์  ศิริศักดิ์ไพบูลย์ นางนฤมล  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
003 ด.ช.ณฐนน  ขำพิสุทธิ์ ดร.จิระภา  ขำพิสุทธิ์
004 ด.ช.ภูมิพัฒน์  ภูเด่นแดน ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ภูมิดอนมิ่ง
005 ด.ช.วศวรรธน์  มีคำ นางจิตรา  มีคำ
006 ด.ช.สิทธิชาติ  บัวดิษฐ์ นางเพ็ญพักต์  บัวดิษฐ์
007 ด.ญ.มะลิวรรณ  ดำนงค์ นางชุติมดี  พรมพิทักษ์
008 ด.ญ.พิชญธิดา  วงศานุพัทธ์ นางสิริพรรณ  วงศานุพัทธ์
009 ด.ญ.ชญาดา  ศรีเสน นพ.ธัชชัย  ศรีเสน
010 ด.ญ.เขมิสุดา  ศรีเสน นพ.ธัชชัย  ศรีเสน
011 ด.ญ.จิตรลดา  ทิวาพัฒน์ นางพนิดา  ทิวาพัฒน์
012 ด.ญ.กนกณัฐ  สุรณัฐกุล ผศ.กนกพร  สุรณัฐกุล
013 ด.ญ.พนิดา  สร้อยทอง นางทวีทรัพย์  สร้อยทอง
014 ด.ญ.กัญญาภัค  ตรียะวรางพันธ์ นางรัฐพร  ตรียะวรางพันธ์
015 ด.ช.คุณานนท์  ตรียะวรางพันธ์ นางรัฐพร  ตรียะวรางพันธ์
016 ด.ญ.ภิญญลัคน์  ธนาสิทธิ์นิติกุล นางชรัลรัตน์  ธนาสิทธิ์นิติกุล
017 ด.ญ.อภิชาดา ณ พัทลุง นางอิสริยา ณ พัทลุง
018 ด.ช.ชนินทร  ทองสิน น.ส.สุรีย์รัตน์  ฟังนิยมอมตะ
019 ด.ช.ณรภัทร  ตุงคะสูต นางนราวดี  ตุงคะสูต
020 ด.ญ.ปาณิสรา  สุขใส นางพิชชา สุขใส
021 ด.ญ นันทิชา ปิ่นคำ นาง โนรี สอนคำ
022 มอส  
023 กนก  
024 ฟ้าใส  
025 นีโม่  
026 เฟริส  
027 เฟียส  
028 ด.ญ.แพรวนพัฒน์  เฉลิมทอง น.ส.ริสรัตน์  ศาลาทุ่ง
029 โชกุน  
030 ต้นหอม  
031 พี  
032 ด.ญ.สุภาพร ทัศสุรินทร์ นายณรงค์ฤทธิ์  ทัศสุรินทร์
033 ฟ้า  
034 ด.ช.ภาม  พัดเกตุ ดร.อุษา  พัดเกตุ
035 ด.ญ.พิยดา  เกิดพูล น.ส.บุญญรักษ์  แย้มเกลี้ยง
036 ด.ญ.ณัฐณิชา  พิลา น.ส.สุจิตรา  บุญมี
037 ด.ญ.อนัญญา  นวลปลอด นายธีระ  นวลปลอด
038 ด.ช.ภัทรพล  กิติ นายสุรินทร์  กิติ
039 ด.ช.ชินภัทร  ปานเพชร นายบุญโชค  ปานเพชร
040 ด.ญ.สรณญาดา  คลังสมบัติ นางวิชุดา  คลังสมบัติ
041 ด.ช.ภัทร  เสาร์เรือน  
042 ด.ญ.สังวุตา  ยอดญาณะ  
043 ด.ญ.พิมพ์มาดา  พูลเพิ่ม นางพิมพ์ชนก  พูลเพิ่ม
044 ด.ญ.ธนนันท์  สุวรรณชัย น.ส.ณิชนันท์  ปลาดตา
045 ด.ญ.ปุญญาพร  สระสม นางมานิษรา  สระสม
046 ด.ช.ฐาภพ  เดชอมรศักดิ์ นางปนัดดา  เดชอมรศักดิ์
047 ด.ญ.เขมรุจิ  วงษ์กียู้ นางปัทมา  วงษ์กียู้
048 ด.ญ.ณัชพิมพ์  คำกาศ นางปานทิพท์  คำกาศ
049 ด.ช.ศวัสกร  เกตุนาคมณี นายโรจน์  เกตนาคมณี
050 ด.ญ.กิตรดา  สุวรรณราช ผศ.ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช
051    
052    
053    
054 ด.ช.วีรวิชญ์  ศิริลักษณ์ รศ.ดร.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์
055 ด.ช.ธาดาพล  นาคามดี นางเบญจมาภรณ์  นาคามดี
056 ด.ช.วีระวัสส์  ชัยพันธุ์ ร.ต.วินัย  ชัยพันธุ์
057 ด.ช.สุรเชษฐ์  เอกวราภรณ์ น.ส.รัศมี  ศรีวุฒิปัญญา
058 เด็กหญิง รังสิมา เชยเดช นางจำเรียง เชยเดช
059 ด.ญ.ณฏฐวรรณ  พูลทรัพย์ นายพลวัฒ  พูลทรัพย์
060 ด.ช.วิชัยดิษฐ์  เอี่ยมโหมด พ.ท.กษิภัท  เอี่ยมโหมด
061 ด.ช.รัชพล  อจละนันท์ นางสมคิด  อจละนันท์
062 ด.ช.ชวนภ  ศรีระพงษ์ นางธนตา  ศิรภานันท์
063 ด.ญ.กัญญาพัชร  คุ้มญาติ น.ส.มาเนตร  เพิ่มทวี
064 ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ บุญศิริ นายดุสิต  บุญศิริ
065 ด.ช.รัชพล  หอมสะอาด นางจันทนา  หอมสะอาด
066 ด.ช.ญาณภัทร  ทองทวี นางสุจิณณ์กัญญา  แป้นพันธุ์
067 ด.ญ.พรพรหม  โคกพระปรางค์ นางพูนภิรมย์  โคกประปรางค์
068 ด.ช.ธนธรณ์  นิลจันทร์ นางนันทิพร  นิลจันทร์
069 ด.ช.ชวิน  จันทร์นาค นางปัทมพร  จันทร์นาค
070 ด.ญ.พิมพ์  พงษ์เจริญ น.ส.หนึ่งฤทัย  เกียรติพงษ์
071 ด.ญ.พิมพ์รภัส  เหลืองวิโรจน์ นางพิมพิศา  เหลืองวิโรจน์
072 ด.ญ.ดุจฉัตร  ยอดวงศ์ นางวิลาสินี  ยอดวงศ์
073 ด.ช.ทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์ นางณฐกานต์  ถาวรยศนนท์
074 ด.ช.ปราณภัทร  แสนแก้ว นางปราณี  แสนแก้ว
075 ด.ช.วีรศักดิ์  โตสำลี นางสมมารถ  พวงจำปา
076 ด.ช.ปริวัฒน์  คงพ่วง นางพิมลภัต  พาพิมพ์
077 ด.ช.อธิเทพ  ฤทธิ์ชาวนา นางเพชร  ฤทธิ์ชาวนา
078 ด.ญ.ชาคริยา  คำชุน นายธวัชชัย  คำชุน
079 ด.ช.กิตตินันต์  อินทรเทพ นางมณีรัตน์  อินทรเทพ
080 ด.ญ.สุทัตตา  ฤทธิ์ชาวนา นายสุวิทย์  ฤทธิ์ชาวนา
081 ด.ญ.รัญชิดา  คล้ายนาค นางสาวช่อเอื้อง  อรรถมาศ
082 ด.ช.ชวนากรณ์  จอนพงษ์ นางอิสราภรณ์  อ้วนวิจิตร
083 ด.ญ.ณัฏฐธิญา  แสนผ่องจับ นางสาวสุภาภรณ์  โสภาระดี
084 ด.ญ.ธนพร  สุกากิจ นางกล้วยไม้  สุกากิจ
085 ด.ช.ปกป้อง  ปราบศรีภูมิ พตท.ภาคภูมิ  ปราบศรีภูมิ
086 ด.ช.พล  คิดเกื้อการุญ นางรุ่งลักษณ์  คิดเกื้อการุญ
087 ด.ช.กิตติธนา  กองกาญจนาทิพย์ นางสุปราณี กองกาญจนาทิพย์
088 ด.ช.ปัณณธร  กิติศิริ นางกรรณิกา  กิติศิริ
089 ด.ช.จิรณนท์  เหลืองวิโรจน์ นางพิมพิศา  เหลืองวิโรจน์
090 ด.ช.ปภังกร  ทองมา นางสุภาวดี  เงินแจ้ง
091 ด.ช.กฤตเมธา นาคสวัสดิ์  
092 ด.ช.กิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์ นางสุปราณี กองกาญจนาทิพย์
093 ด.ช.ฐาปนวัฒน์  ทองคำนุช นางเฉลา  ดีอินทร์
094 ด.ญ.ทิพย์รดา  โพธิ์พันธุ์ นางเฉลา  ดีอินทร์
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 06:13 น.