การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

 

 

  

การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ STEM ศึกษา

 

 

วันที่

หัวข้อ

สถานที่

หมายเหตุ

2 3 เมษายน 2558

การอบรมปฏิบัติการ STEM Holiday

โรงแรมรอยัลเบญจา

กรุงเทพมหานคร

 

5 7 สิงหาคม 2558

STEM Festival 2015 ณ รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ณ รร.ยุพราชวิทยาลัย

จ.เชียงใหม่

 

10 ธันวาคม 2558

กิจกรรมสนุกจัดเต็มกับสะเต็มศึกษา

โรงเรียนจ่าการบุญ

 

กรกฎาคม 2559

3 สิงหาคม 2559

การอบรมปฏิบัติการ STEM

ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนล่าง

รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 

11 มิถุนายน  – 31 กรกฎาคม 2559

การอบรมครูวิทยาศาสตร์ ตามโครงการคูปองพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

31 สิงหาคม –

2 กันยายน 2559

STEM Festival 2016

ณ รร.พิษณุโลกพิทยาคม

จ.พิษณุโลก

 

1-3 พฤษภาคม 2560

อบรมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษาระดับประถมศึกษา

ศูนย์อบรมหน่วยจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

 

31 สิงหาคม –

2 กันยายน 2560

STEM Festival 2017

ณ รร.พิษณุโลกพิทยาคม

จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนจ่าการบุญ)

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ การแข่งขัน STEM Lego Education มหกรรมสะเต็มศึกษาระดับภาคเหนือ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

 

 

 

ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนจ่าการบุญ)

            1. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

            2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

            3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน ระดับประถมศึกษา STEM Lego Education ระดับประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

            4. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง Teacher contest ระดับประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง

stem4

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนจ่าการบุญ)

            1. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน ระดับประถมศึกษา STEM Lego Education ระดับประถมศึกษา